Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Hangi Teminatları içerir

Kara yolunda bulunan motorlu taşıtlara yapılabilen sigorta türü olan kasko sigortası, sigortalı hakimiyet sınırları dışında hareket halinde veya park durumunda herhangi bir kazaya uğrayarak çarpma, çarpışma, yanma, çalınma vb. durumlarda gerekli tazminatın ödenmesini sağlayarak maddi kayıplarınızı güvence altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılmakta olan bir sigorta türüdür.

Kasko Teklifi Al Hızlı Kasko Teklifi al

 

Kasko Sigortasında Değişik teminat alanları olması nedeniyle ücretlerde değişiklik görülebilmektedir. Kasko sigortası teminatları kasko poliçesini oluşturan en önemli unsurlardan birisidir.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında yayınlanmış olan teminatlar kasko poliçesi içerisinde belirtilmediği durumlarda kasko poliçenizde Dar Kasko ibaresi yer almaktadır. Kasko sigortası standart teminatları Çarpma, Çarpışma, Yangın, Hırsızlık, Sel/Su, Deprem, Doğal afetler.

Aşağıda verilen herhangi bir teminat kasko sigorta poliçenizde yer almıyor ise kasko sigorta poliçenizde dar kasko ibaresi yer alması gerekmektedir.

a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
d) Aracın yanması,
e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
İNDİRİMLER VE ARTIRIMLAR

-Sigorta poliçesinin kasko primi belirlenirken, sigortacı tarafından, sigorta konusu araç ve sigortalı bilgilerine göre belirlenen kasko tarifesinin
üzerine aşağıdaki nedenlerle indirimler/sür primler uygulanır.

MANEVİ TAZMİNAT ARTIRIMI
DEPREM ARTIRIMI
HASARSIZLIK İNDİRİMİ
CAM MUAFİYET ARTIRIMI
MÜŞTERİ SKORU

 

4.14 KISMİ HASARLARDA SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI
Sigorta Şirketi poliçe üzerinde kısmi hasarlarda tazminat ödemesini yaptıktan sonra poliçeyi fesih etme hakkını kendisinde saklı tutmaktadır.
4.15 SİGORTA TAHKİM ÜYELİĞİ
Sigorta Şirketi’nin Tahkim Sistemi’ne üyeliği mevcuttur. Sigorta Tahkim Komisyonu Adresi: Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat:2 –
34662 Üsküdar / İstanbul
4.16 EKSPER TAYİNİ
Eksper Atama Klozu : Sigorta şirketi eksper ataması yapabilir. Sigorta şirketinin eksper atamaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da
sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişinin ücreti sigorta şirketi tarafından ödenmek üzere eksper ataması mümkündür.
Yukarıdaki durum haricinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler her aşamada eksper ataması
yapabilirler. Bu halde eksper ücreti, atamayı yapan tarafça ödenecektir.
ARACIN ÇALINMASI VEYA ÇALINMAYA TEŞEBBÜS RİZİKOSUNA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.4.11 maddesi uyarınca; sigortalı araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis
ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında, bu mekana; kırma, delme, yıkma, devirme,
zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak suretiyle ele
geçirilerek aracın çalınması veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamındadır.
Otopark fişi/belgesi ile, aracın valeye/otoparka teslim edilmesi sonrası oluşan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zarar larında, hasar bedeli
üzerinden % 20 muafiyet uygulanır. Ancak; rizikonun gerçeklestigi otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin
bulunması ve giris-çıkısları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçeklesmesi durumunda muafiyet uygulanmayacaktır. Bu
fıkrada belirtilen yerler haricinde sigortalı araç anahtarlarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu
oluşacak zararlar, aşağıda sayılı haller dışında teminat kapsamındadır.
Aracın aşağıdaki koşullarda çalınması durumunda, bu poliçe teminat dışıdır;
1. Sigortalı araca ait anahtarların; araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
zararları,anahtarsız çalıştırılabilen araçlarda aracın çalışır vaziyette bırakılması veya çalıştırma amaçlı kullanılan kart veya aparatın araç içerisinde
bırakılması veya bu cihazların, aracın kapılarını açma mesafesinde bulunması sonucu meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs zararları
2. Sigorta ettireni, sigortalıyı veya sürücüyü, resmi sıfat takınarak veya güven oluşturan şekil, davranış, görüntü ve eylemlerle yanıltarak sigortalı
aracın ve/veya anahtarlarının elde edilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlığa teşebbüs veya çalınmasından doğan zararlar
3. Cebir, fiziksel şiddet kullanılmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar
4. Otopark fişi/belgesi olmadan, aracın valeye/otoparka teslim edilmesi sonrası oluşan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
5. Aracın vale veya otopark görevlisi tarafından çalınması neticesi ile oluşan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan hasarlar
6. Kendisine ait olmadIğı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet olarak teslim edilen aracın, bu kişilerce
çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınması neticesinde meydana gelen zararlar
7. Sigorta ettiren/sigortalı/araç sahibi/sürücünün algılama yeteneğinin zayıflamasında ve/veya içinde bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak
sigortalı aracın anahtarlarının ele geçirilmesi sonucu meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
8. Aracın, aracı kiralayan kişiler tarafından çalınması
Hasarsızlık indirimi:Trafik kaza tespit tutanagına göre, sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunması ve sigortacının %100 rücu talebini
yöneltebilecegi kusurlu tarafın belli olması durumunda,
-Poliçe süresi içinde 1 adet Radyo/Teyp hasarı olması durumunda,
-Poliçe süresi içinde 1 adet cam kırılması olması durumunda, indirim hakkı poliçe yenilemesinde bir üst kademeye geçer.
İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi
Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını,poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı
müdafaasını da temin eder.Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Manevi tazminat teminatı, kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık olması hallerinde poliçe üzerinde yazan sigorta bedeli sınırlı olmak kaydı ile
İhtiyari mali mesuliyet teminatı limitleri (maddi ve kaza başı bedeni tazminat toplamı) içerisinde hüküm ifade eder.
Anahtar Kaybı Teminatı Klozu : İşbu poliçe süresi dahilinde, aşağıdaki masraflar, her bir olayda ve yıllık toplamda 2000 TL ile sınırlı olmak üzere
teminat altındadır:
– Sigortalı aracın varolan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda, aracın güvenliğinin
sağlanabilmesi için yapılacak mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması, alarm, immobilazer vb. uyarı sistemlerinin kodlanması, merkezi kilit,
kontak setinin değiştirilmesi ile,
– Motorlu Araç Tescil, Motorlu Araç Trafik Belgesi ve aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle, bunların yeniden düzenlenmesi ve temin
edilmesi
Kiralık Araç Hizmeti (Standart): Aracın trafikte seyredemeyecek şekilde hasarlandığı kazalarda; servise çekim işleminin Yardım Hizmeti
tarafından sağlanması ve onarımının teslimi takip eden 24 saat zarfında giderilememesi şartı ile Kiralık (İkame) Araç Hizmeti verilir. Azami
kullanım yılda 2 kez ve olay başına 15 gündür. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kaldığı durumlar ve kiralık amaçlı kullanılan
araçlar kapsam dışıdır. Poliçe vadesi içerisinde 1 kere olmak üzere “pert” veya “hırsızlık” durumunda Kiralık Araç Hizmetinden
yararlana bilinecektir. Aynı olayda, “Konaklama ve Geri Dönüş Seyahati” ile “Kiralık Araç” hizmetlerinden sadece biri kullanılabilir.
“Standart” opsiyonlu hizmette; Renault Clio, Hyundai İ20 ve aynı sınıf diğer araçlardan tedarikçinin elinde mevcut olanı sağlanır.
Bu hizmetten yararlanılabilmesi için, Kiralık Araç Hizmeti sağlayan firma tarafından “Araç Kiralama Şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar
gereğince”, trafik cezaları, yakıtın eksik teslim edilmesi, araca verilebilecek zararlar v.b. teminat içerisine alınmamış masraflar için, imzalı boş bir
kredi kartı slibi veya mail order formu talep edilir.
Mini Onarım Hizmeti Klozu:  Mini Onarım Hizmeti, aracınızın kaporta, boya ve iç döşeme aksamlarında oluşabilecek,poliçe ekinde
limitleri belirtilen, küçük ölçekli hasarların Mini Onarım Servis Merkezlerinde bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmetimizden
faydalanılması durumunda, sigortalı, bir sonraki yıl şirketimizden düzenlenecek yenileme poliçesi için uygulanacak hasarsızlık indirimine hak
kazanır. Sigortalının hasarsızlık indiriminden faydalanması, yenilemenin yapıldığı şirketin uygulamasına tabidir.
Yetkisiz Kişilerce Çekilme Teminatı Klozu: Yetkili olmayan kişilerce çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen ve çektirilen
araçlara gelen zararlar teminat altına alınmıştır.
Kişisel Eşya için Hırsızlık Teminatı Klozu: Sigortası temin edilen araçta bulunan, kişisel eşyaların çalınması, Hırsızlık Genel Şartlarına ve aşağıdaki
Özel Şartlara bağlı olarak, 1.000-TL ye kadar teminat kapsamındadır.
Özel şartlar:
1-Yaşanan hırsızlık hasarı sonrası, resmi zabıtın ve ifade tutanağının olması esastır. Resmi zabıtlarda yer almayan eşyalar veya ilk tespit sonrası
tutturulacak ek zabıtlara konu edilen talepler, değerlendirmeye alınmaz.
2-Ticari mallar, nakit, çek,senet v.b. kıymetli evrak, mücevherat, kredi kartı,cep telefonu,taşınabilir bilgisayar ve diğer elektronik eşyalar,seyahat
biletleri teminat kapsamı dışındadır.
3-Kilitli olmayan araçtan, park halindeyken kişisel eşyaların çalınması teminat kapsamı dışında olup, araç ve bagaj kapılarının kapalı ve kilitli,
camların kapalı olması şartı aranır. Araca zarar verilmeden meydana gelen çalınmalar (Eve zorla girilerek anahtarı elde etmek yolu ile oluşan
çalınmalar hariç) teminat kapsamı dışındadır.
4-Kişisel eşya hasarlarının ödenmesinde resmi zabıt ve fatura beyanı esas alınır.
5-Araç ruhsatının tüzel kişiliğe ait olması durumunda, hasar anında aracı kullanan kişinin, ruhsattaki firmanın sahibi,1.dereceden yakını veya
şirketin bordrolu elemanı olması şartı aranacaktır.

Deprem Teminatı Klozu: Deprem, yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen kasko hasarları her bir olayda piyasa rayic bedelinin %5’lik
kısmının ödenecek hasar tazminatından düşülmesi esasıyla sigorta kapsamına alınmıştır. Rayiç bedel hesabı, poliçenin 4.9 nolu kısmında
belirtilmiştir.
Sel Su Baskını Klozu: Sel su baskınından kaynaklanan kasko zararları teminat altına alınmıştır.
Dolu teminatı klozu: Toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırımdan kaynaklanan kasko hasarları sigorta kapsamına alınmıştır.
Terör Teminatı Klozu: Terörist eylemler ve bu eylemlerde doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen kasko zararları(terörist eylemlerden
maksat terörle mücadele Kanunu ‘nda tanımlanan terörist eylemlerdir.) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kasko sigortası kapsamına dahildir.
Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri Teminatları Klozu: Grev ,lokavt,kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini
azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen kasko zararları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
kasko sigortası kapsamı dahilindedir.
Ferdi Kaza Teminatı Klozu Sigortalı aracın sürücüsü ve yolcuları,ölüm ve sürekli sakatlık hallerinde, aracın tescil belgesinde belirtilen yer adedi ve
poliçede belirtilen teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.
Ticari Yaptırımlar Klozu: Hiçbir sigorta / reasürans şirketi, işbu sözleşme ile Birleşmiş Milletler kararları veya reasürörün tabi olduğu yasalar veya
düzenlemeler uyarınca, ticari veya ekonomik yaptırımlara, yasak ya da kısıtlamaya konu olabilecek ve kendisini yaptırıma maruz bırakacak
herhangi bir teminatı vermiş sayılmayacak, böyle bir tazminatın ödenmesi veya menfaatin sağlanmasında yükümlü olmayacaktır.

5.1 SİGORTALININ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sigorta ettiren poliçe tanzim edilmesi esnasında bildiği, bilmesi gereken ve riski artıran tüm önemli hususları (başta araç ve sigortalı bilgileri
olmak üzere) sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigorta şirketi olarak tarafımıza bildirilmesi gereken bir hususun bildirilmemesi veya yanlış
bildirilmiş olması halinde sigorta şirketi sözleşmeden on beş gün içinde cayabilir ya da prim farkını ister. İstenilen prim farkının on gün içinde
kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Bu çerçevede, sigorta ettiren/sigortalı tarafından bildirilen ve işbu poliçede yazılı
iletişim bilgileri (adres, eposta ve GSM) doğru ve tam olarak kabul edilir. Sigorta ettiren/sigortalının iletişim bilgilerinin doğru veya tam olarak
bildirmemiş olması, poliçedeki hatalı veya eksik iletişim bilgilerinin düzeltilmesi, poliçedeki iletişim bilgilerinin değişikliği için sigortacıya yazılı
olarak bildirimde bulunmamış olması durumunda, poliçe üzerinde yazılı iletişim adresi/GSM’e gönderilen bildirimler sigorta ettiren/sigortalıya
yapılmış geçerli bir tebligat olarak kabul edilir ve tüm sonuçları ile hüküm ifade eder.

5.2 HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya
yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011
tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde ve Türkiye saati ile 12:00 ‘de başlar ve 12:00’ de sona
erer.